TRÁCH NHIỆM VÀ CAM KẾT

ITP PHARMA sở hữu nội dung và cơ sở dữ liệu của trang web này cùng toàn bộ bản quyền về sở hữu trí tuệ, thiết kế và cấu trúc của trang web. Việc sao chép/ phổ biến trang web hoặc nội dung/ thông tin có trên trang web, hoặc bất cứ phần nào thuộc trang web, dưới bất cứ hình thức nào đều bị cấm, trừ khi được Bệnh viện cho phép. Thông tin đăng tải trong trang web này không phải là những khuyến nghị về y tế, mà chỉ là những chỉ dẫn thông thường để giữ gìn sức khỏe. Tác giả và những người phát hành trang web này không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động, tổn thương hoặc bệnh tật nào do các chỉ dẫn, hoặc do thiếu các chỉ dẫn đó gây ra dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Thương hiệu

ITPPHARMA.com là website Trực thuộc Công ty TNHH Lưu Anh Media. Những người sử dụng trang web này, hoặc bất cứ bên thứ ba nào không có quyền sử dụng thương hiệu đó.

Bồi thường

Người sử dụng mặc nhiên đồng ý bồi thường cho ITP PHARMA mọi khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý mà ITP PHARMA phải gánh chịu do kết quả của việc sử dụng sai hoặc bất hợp pháp trang web này, bao gồm nhưng không hạn chế với những khiếu nại và tổn thất do thư rác, hành vi bôi nhọ, sử dụng hình ảnh khiêu dâm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hay vi phạm các quyền khác của bên thứ ba do người sử dụng gây ra.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong khuôn khổ pháp luật, ITP PHARMA không chịu trách nhiệm, đối với người sử dụng hay bên thứ ba nào, về mọi khiếu nại, thiệt hại, phí tổn hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh do hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web hay thông tin được đăng tải trên trang web này.

Các điểm chung

Trách nhiệm và cam kết này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền riêng biệt giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh do hoặc liên quan tới các cam kết cũng như việc sử dụng website này.