Thuốc tốt cho cả nhà
Trang chủ COVID-19

COVID-19

Thuyên tắc phổi trên CTPA ở bệnh nhân COVID-19
Bài viết Thuyên tắc phổi trên CTPA ở bệnh nhân COVID-19 được dịch bởi Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn từ bài viết gốc: Pulmonary Embolism on CTPA in COVID-19 Patients Tóm tắt Bối cảnh Hiểu tỷ lệ thuyên tắc phổi (PE, pulmonary embolism) và các đặc điểm bệnh kèm theo, lâm sàng, xét nghiệm và hình ảnh học có thể hỗ trợ...
Một cách tiếp cận sinh lý để hiểu vai trò của nỗ lực hô hấp trong sự tiến triển của tổn thương phổi trong nhiễm trùng SARS-CoV-2
Bài viết Một cách tiếp cận sinh lý để hiểu vai trò của nỗ lực hô hấp trong sự tiến triển của tổn thương phổi trong nhiễm trùng SARS-CoV-2 được dịch bởi Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn từ bài viết gốc: A physiological approach to understand the role of respiratory effort in the progression of lung injury in SARS-CoV-2...
Nguyên tắc xử trí và quản lý dịch truyền trong sốc nhiễm trùng
Bài viết Nguyên tắc xử trí và quản lý dịch truyền trong sốc nhiễm trùng: đã đến lúc xem xét bốn chữ D và bốn giai đoạn trị liệu bằng dịch truyền được dịch bởi Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn từ bài viết gốc Principles of fluid management and stewardship in septic shock: it is time to consider the...

Tin mới